Wetenschap en Techniekeducatie in het onderwijs

Protoon Music werkt mee aan de pilot: "wetenschap en techniekeducatie in het onderwijs" i.s.m. Stadkamer en het Atelier.


kwartiermakers techniekeducatie
Onlangs zijn Marike van Wezenberg (foto links) en Manon Schrijnemaekers (foto rechts) gestart als kwartiermaker techniekeducatie. Wij zullen basisscholen, bedrijven en aanbieders gaan benaderen om samen met hen te realiseren dat wetenschaps- en techniekeducatie structureel onderdeel kan worden van het curriculum.

Samenvatting Haalbaarheidsonderzoek wetenschap- en techniekeducatie
In het voorjaar van 2018 is Stadkamer benaderd door een aantal partijen uit het veld met de vraag of Stadkamer een rol kan spelen in het techniekeducatie, zoals wij dat ook doen op het gebied van cultuureducatie. Daaropvolgend is besloten te starten met een eerste verkenning om wensen, behoeften en rollen omtrent techniekeducatie op basisscholen in de regio Zwolle in kaart te brengen. Deze verkenning is onderdeel van een groter traject waarbinnen:

  • bestaand W&T aanbod in kaart wordt gebracht en ontsloten wordt,
  • deskundigheid van cultuuraanbieders vergroot wordt,
  • de ontwikkeling van nieuw aanbod voor techniekeducatie gestimuleerd/ ondersteund wordt
  • en een aantal pilots op circa 10 scholen uitgevoerd wordt.

Middels een online vragenlijst, interviews en een werkbijeenkomst zijn basisscholen, bedrijven en aanbieders/ partners bevraagd door Lysias Advies. Uit deze verkenning is gebleken dat de Zwolse basisscholen zoekende zijn naar hoe ze techniekeducatie zo passend mogelijk kunnen aanbieden aan hun leerlingen. Steeds meer scholen geven aan behoefte te hebben aan een meer technische invulling van het cultuureducatieprogramma.

Uit de uitkomsten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat techniekeducatie in Zwolle tot op heden incidenteel is opgepakt. In de aanloop naar 2020 is er behoefte aan een verdiepingsslag, waarin techniekeducatie een structurele inbedding krijgt in het curriculum van basisscholen. Scholen, bedrijven, aanbieders en partners zijn zich bewust van de noodzaak van deze verdiepingsslag en zijn allen bereid een bijdrage te leveren. Dat betekent dat er een solide basis ligt om samen met elkaar aan de slag te gaan.

Alle betrokken partijen geven aan behoefte te hebben aan een regiehouder. Een kartrekker die acties uitzet, adviseert, kennis deelt, vraag en aanbod samen weet te brengen en benodigde middelen en faciliteiten beschikbaar maakt. Stadkamer kan deze rol vervullen vanuit de huidige ervaring op het gebied van cultuureducatie (uit: haalbaarheidsonderzoek Techniekonderwijs Zwolle, Lysias 8 januari 2019).

Volg ons op social mediaProtoon Music

Maurits Boreel
Mariange Schilham

 

06 520 44 933
i
nfo@protoon.nl


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.