Protoon Music BOX ®

 

De Protoon Music BOX is een uitvinding van Protoon Music -Maurits Boreel.

De box  is ontwikkeld om op een nieuwe, snelle en intuïtieve manier muziek te kunnen maken, opnemen en ervaren.

 

Door middel van beeldherkenning kunnen alle functies die nodig zijn voor het maken, opnemen en produceren van muziek bestuurd worden. Er kan een volledige compositie worden opgenomen en gearrangeerd zonder dat daarbij interventie van een computer nodig is, wat vaak leidt tot een onderbreking van het creatieve proces en vaak maar door een enkel persoon kan gebeuren. Daarnaast zorgt het ontbreken van visuele feedback van een computer ervoor dat gebruikers puur op auditieve feedback beslissingen maken.

 

De Protoon Music BOX is een systeem dat door een groep deelnemers gebruikt kan worden of individueel. Een groep doorloopt een constante wisseling van rollen waaronder: componeren, opnemen, inspelen, arrangeren en produceren.

 

Waar in een opnamestudio muzikale vaardigheid en technische kennis is vereist om deze rollen ten uitvoer te brengen, kan met de Protoon Music BOX na een korte uitleg elke groep zonder probleem een muzikaal idee ten uitvoer brengen.

 

Een belangrijk onderdeel van het maken en produceren van muziek is het kiezen van het instrumentarium, afhankelijk van de te creeëren stijl.

 

Met de Protoon Music BOX kan de gebruiker op elk moment, eenvoudig en snel, wisselen tussen een ruime set instrumenten binnen een gekozen genre.  Naast deze sets geluiden kunnen tevens eigen geluiden (samples) worden opgenomen die middels een keyboard en de electronische percussie, Protoon Music Drumpad, met grote dynamiek bespeeld kunnen worden. Ook kunnen eigen instrumenten worden aangesloten.

 

Een ander niet weg te denken onderdeel in moderne muziek productie is het gebruik van effecten.
Ook hierin heeft de gebruiker een ruime keuze tot zijn beschikking die ook weer op elk gewenst moment ingezet kunnen worden.

 
Alle muziek heeft een bepaalde structuur. De structuur van de opgenomen muziek kan de gebruiker, met de Protoon Music BOX, middels de beeldherkenning live bepalen inclusief couplet, refrein en/of bridge.
Er kan dus live gearrangeerd worden met de opnames die de gebruiker gemaakt heeft, om zo tot een compleet muziekstuk te komen.   

 

 

 

Protoon Music BOX®

 

The Protoon Music BOX is an invention of Protoon Music - Maurits Boreel.

The box has been developed to create, record and experience music in a new, fast and intuitive way.

 

By means of image recognition, all functions required for creating, recording and producing music can be controlled. An entire composition can be recorded and arranged without the need for computer intervention, which often interrupts the creative process and can often only be done by a single person. In addition, the lack of visual feedback from a computer means that users make decisions purely on auditory feedback.

 

 The Protoon Music BOX is a system that can be used by a group of participants or individually. A group goes through a constant change of roles including: composing, recording, playing, arranging and producing.

 

 Where musical skill and technical knowledge are required in a recording studio to perform these roles, with the Protoon Music BOX, after a short explanation, any group can easily implement a musical idea.

 

 An important part of creating and producing music is choosing the instruments, depending on the style to be created.

 

With the Protoon Music BOX, the user can switch at any time, easily and quickly, between a wide set of instruments within a chosen genre. In addition to these sets of sounds, you can also record your own sounds (samples) that can be played with great dynamics using a keyboard and the electronic percussion, Protoon Music Drumpad. Own instruments can also be connected.

 

 Another indispensable part of modern music production is the use of effects.

Here, too, the user has a wide choice at his disposal, which can also be used at any time.

 

 All music has a certain structure. With the Protoon Music BOX, the user can determine the structure of the recorded music live via image recognition, including verse, chorus and/or bridge.

 

Live arrangements can therefore be made with the recordings made by the user, in order to arrive at a complete piece of music.

Volg ons op social mediaProtoon Music

Maurits Boreel
Mariange Schilham

 

06 520 44 933
i
nfo@protoon.nl


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

© Copyright Protoon Music.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (beeld, tekst, muziek, video, etc.) die u op deze site (www.protoon.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Protoon Music of zijn gelicenceerd aan Protoon Music.  Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Protoon Music.